PIES W BIURZE ! Kampania Schroniska i OTOZ Animals – o. Kujawsko Pomorskiego

Pies w Biurze

Akcja skierowana do właścicieli i zarządzających firmami, dedykowana pracownikom biur, posiadającym psy.

Nie ma powodu, dla którego  trzeba pozostawiać w domu na cale dnie naszych podopiecznych – wierne psy. Dobrze wychowany pies może towarzyszyć swemu panu lub pani w pracy. Nasze psy przesypiają większość czasu w ciągu dnia.  Jedno, dwukrotne wyjście z psem na krótki spacer to odpowiednik przerwy śniadaniowej gdzie i śniadanie i spacer się czasowo zmieszczą,. Nie do przecenienia jest komfort psychiczny właściciela, który nie martwi się,   co robi jego pies, podczas gdy on jest w pracy. Ponadto, gdy zaistnieje konieczność pozostania w pracy nieco dłużej… Nic lepszego jak pies towarzyszący pracownikowi !. Nie trzeba się spieszyć do domu!

Zwracamy się z prośbą do właścicieli Firm i zarządzających Instytucjami o wprowadzenie w swoich miejscach pracy możliwości  pobytu pracownika z psem. W niektórych, nielicznych dotąd, firmach takie zasady już obowiązują. I co ważne: dobrze się sprawdzają! W firmach tych drzwi codziennie są otwarte dla czworonożnych przyjaciół. I co ważne: dobrze się sprawdzają! Badania jednoznacznie pokazują, że towarzystwo zwierząt w pracy przekłada się na ogólny wzrost produktywności i zadowolenia pracowników.  Przecież wszyscy doskonale wiemy, że zwierzęta czynią nasze życie lepszym! Zabierając psa do biura:

 • zwiększamy naszą aktywność fizyczną,
 • redukujemy stres,
 • poprawiamy równowagę między pracą a życiem prywatnym,
 • podnosimy morale,
 • poprawiamy nastrój,
 • okazujemy zwierzętom szacunek, pozwalając im spędzać więcej czasu z właścicielami,
 • nie wywołujemy w sobie poczucia winy związanego z pozostawieniem zwierzęcia samego w domu.

 

Na biurku ustawia się dobrze widoczną z daleka informację: „jestem dziś ze swoim psem w pracy”.

Szczęśliwe psy i ludzie przebywają w pracy razem. Różnica dla Pana/Pani i psa jest taka, że pies leniuchuje,  a Pan/Pani pracuje.

Fot. Beata Banach

 

Regulamin pobytu z psem w biurze

 1. W biurze, wraz z pracownikiem może przebywać wyłącznie pies dobrze wychowany,  tolerujący obce osoby i inne psy, zaszczepiony przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym.Pies przebywający w biurze powinien być czysty. Sierść psa powinna być wyczesana, pies powinien mieć czyste uszy  i okolice pod ogonem.
 2. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia spowodowane przez psa, muszą być natychmiast usuwane przez jego właściciela.
 3. Za zniszczenia spowodowane przez psa w całości odpowiada właściciel, zobowiązując się do pokrycia naprawy, usunięcia szkody, spowodowanej przez swego podopiecznego.
 4. Pies przebywający w biurze, obowiązkowo musi mieć na sobie obrożę z numerem telefonu właściciela.
 5. Właściciel psa zapewnia psu dostęp do wody (miska z wodą ustawiona w odpowiednim miejscu)
 6. Właściciel psa dba o czyste posłanie psa.
 7. Właściciel podpisuje z Pracodawcą odpowiednie porozumienie , w którym zawarte są zasady pobytu psa w miejscu pracy.
 8. W razie nie dostosowania się właściciela psa do obowiązującego w danym zakładzie pracy regulaminu pobytu pracownika z psem w biurze, pracodawca, zarządzający Firmą ma prawo zakazać właścicielowi przyprowadzania psa do pracy.

POROZUMIENIE

w ramach akcji „PIES W BIURZE”

(wzór)

zawarte w ……(miejscowość)….. w dniu ………………………… r. pomiędzy:

………………………………………………………

zwanym dalej Pracodawcą,

a

………………………………………………….

zwanym dalej Pracownikiem.

 

Dostrzegając szereg korzyści, jakie z psiego towarzystwa odnieść mogą zarówno Pracownik i pozostali współpracownicy, jak i Pracodawca, poprzez redukcję stresu w pracy, poprawę nastroju i zacieśnienie relacji między pracownikami, Strony postanawiają zawrzeć niniejsze porozumienie.

 • 1
 1. Pracodawca wyraża zgodę na to, aby Pracownik przychodził do pracy wraz ze swoim psem o imieniu ………………, którego jest właścicielem, a Pracownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego porozumienia.
 2. Strony ustalają, iż pies przebywać będzie w następującej części zakładu pracy …………….. …………………………………………………. W drodze do i z miejsca wskazanego powyżej, Pracownik zobowiązany jest prowadzić psa na smyczy.
 3. Pracownik oświadcza, iż uzyskał zgodę współpracowników, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z psem i według jego najlepszej wiedzy, żaden ze współpracowników nie ma alergii na psy.
 4. Podczas pobytu z psem w miejscu pracy, biurko Pracownika powinno być oznaczone widoczną informacją „Jestem dziś z psem w pracy”.
 5. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu współpracowników, Pracownik zobowiązuje się zaprzestać przyprowadzania psa.
 6. Porozumienie zawarte jest bezterminowo, przy czym Pracodawca ma prawo wypowiedzieć niniejsze porozumienie z jednodniowym wyprzedzeniem.
 • 2
 1. Pracownik oświadcza, iż pies jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym, a także jest regularnie odrobaczany. Dowód szczepienia (książeczkę zdrowia psa) Pracownik obowiązany jest mieć przy sobie w czasie obecności psa w biurze.
 2. Pies przebywający w biurze musi mieć obrożę z numerem telefonu Pracownika.
 3. Pies przebywający w biurze powinien być czysty. Sierść psa powinna być wyczesana, pies powinien mieć czyste uszy  i okolice pod ogonem.
 4. Pies będzie wyprowadzany przez Pracownika w ramach przysługujących mu przerw w pracy.
 5. Pracownik zobowiązany jest zapewnić psu odpowiednie legowisko oraz dostęp do wody, zachowując te miejsca w czystości.
 6. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia spowodowane przez psa, muszą być natychmiast usuwane przez Pracownika.
 7. Za wszelkie szkody spowodowane przez psa w całości odpowiada Pracownik.
 • 3
 1. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia muszą zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

 

 

 

…………………..…………                                                              ……….……………………..

Pracodawca                                                                          Pracownik