Konkurs rysunkowy dla dzieci. Kot i Pies – nasi przyjaciele

 

KONKURS RYSUNKOWY DLA DZIECI

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy i OTOZ Animals Oddział Kujawsko-Pomorski zwany dalej Organizatorem, 

zapraszają do udziału

w konkursie rysunkowym.

§ 2

 

Temat konkursu: 

„Kot i pies, nasi przyjaciele”

§ 3

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczestników w grupie wiekowej : 7-9 i 10-12 lat.

2. Rysunek może być wykonany w dowolnej technice; akwarela, olej, kredki świecowe,

ołówek, mazaki, kolaż, etc. Format A3.

3. Nadesłane lub złożone na konkurs rysunki powinny być opatrzone nazwiskiem i

imieniem autora oraz informacją o jego wieku.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do

wykorzystania prac przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy na jej stronach

internetowych oraz innych publikacjach .

5. Przekazanie prac oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego regulaminu,

którego ostateczna interpretacja należy do jury. Żadne odwołania nie będą

uwzględniane.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące w nim

udział zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby

konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych

osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.)

§ 4

Termin i warunki dostarczenia prac

1. Rysunki konkursowe należy składać do 30 listopada 2018 na adres :

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz, z dopiskiem “Konkurs rysunkowy”.

2. Termin dostarczenia prac mija 30 listopada 2018 r., decyduje data wpływu. Prace

nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.

3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 grudnia 2018 r.

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

§ 5

Ocena prac i zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie:

1. Pani Beata Banach – fotografik, nauczyciel 

2. Pani Aleksandra Gabara – Przewodniczący Komisji, nauczyciel

3. Pani Izabella Szolginia – dyrektor schroniska dla zwierząt

4. Pani Maria Sobocińska – OTOZ Animals

2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego

Komisji, który będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a) oryginalność

b) dobra identyfikacja rysunku z tematem

c) czytelność

4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników, każda o wartości nie

przekraczającej 300 zł brutto:

dla I-szego w każdej grupie wiekowej tablet (I miejsce),

tematyczne zestawy LEGO (II miejsce),

kredki arystyczne Faber Castell (III miejsce)

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej

FB :www.schronisko.org.pl

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej FB:www.schronisko.org.pl, a wręczenie

nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Termin zostanie podany

wraz z ogłoszeniem wyników.

§ 6

Prawa autorskie

1. Z dniem dostarczenia Organizatorowi rysunków konkursowych autorzy rysunków

przekażą prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych.

2. Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu

korzystania przez Organizatora z nagrodzonego rysunku.

3. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób

trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.

§ 7

Informacje dodatkowe

1. Konkurs nie jest realizowany w oparciu o ustawę o systemie oświaty.

§8

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej FB: www.schronisko. org.pl